PRIVACYBELEID

International Sales NV verzamelt de (persoons)gegevens die u haar communiceert om u de beste ervaringen met haar websites te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door wanneer u bijv. contact met ons opneemt via het contactformulier. Een ander deel van de gegevens verkrijgen we via (taal)cookies.
Uw privacy is een fundamentele waarde voor International Sales. In ons privacybeleid leest u welke gegevens wij precies van u verzamelen en wat we met deze gegevens al dan niet doen.

Het privacy beleid van International Sales is van toepassing op de website https://www.isproducts.eu, https://www.memostar.eu, https://www.memorex.eu en op alle (commerciële) relaties tussen International Sales en haar klanten, bezoekers en (ondersteunende) partners zoals IT en website beheerders.

International Sales verklaart hierbij te allen tijde te handelen in overeenstemming met:
– de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
– de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Door onze websites te bezoeken, het online contactformulier in te vullen of ons uw contactgegevens via telefoon of andere door te geven, bevestigt u dat u akkoord bent met ons privacy beleid en daarmee de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

1. Over welke persoonsgegevens beschikt International Sales?
Op basis van de info die u verstrekt via onze websites kan International Sales de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Uw naam en voornaam.
 • Uw adres.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw mobiele of vaste telefoonnummer(s).
 • Uw bedrijfsnaam.
 • Uw voorkeurstaal (de taal in de welke u onze websites bezoekt).
  Alle communicatie (e-mail of andere) met en van International Sales n.a.v. een vraag, een klacht,…

2. Hoe verzamelt International Sales uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens verkrijgen wij enkel op vrijwillige basis zoals in onderstaande gevallen:
– het invullen van online contactformulieren op onze websites;
– allerhande communicatie die u voert met International Sales, via e-mail, telefoon of andere, zoals: offerteaanvraag, info-aanvraag, klacht, opmerkingen,…

International Sales heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen van haar bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij dit gebeurt met toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter de leeftijd van onze bezoekers niet controleren en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te vermijden dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

3. Wat doet International Sales met uw persoonsgegevens?
International Sales kan uw persoonsgegeven gebruiken voor:
– het leveren van diensten en goederen tgv een overeenkomst;
– het leveren van ondersteuning/dienst na-verkoop;
– het verzenden van facturen en invordering van betalingen;
– het opmaken van offertes;
– het verzenden van gerichte marketing zoals nieuwbrieven, promoties, enz…

4. Wat doet International Sales met uw gegevens ten overstaan derden?
International Sales behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze niet openbaar maken aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of in enkele specifieke gevallen zoals hieronder opgesomd.
In de volgende gevallen is International Sales mogelijk genoodzaakt uw persoonsgegevens toch aan derden door te geven:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer International Sales hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
 • Wanneer International Sales of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke International Sales heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.
 • In alle overige gevallen zal International Sales uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

5. Hoe lang bewaart International Sales uw persoonsgegevens?
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart International Sales uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in het Privacy Beleid onder “3. Wat doet International Sales met uw persoonsgegevens?”.

6. Welke zijn uw privacy rechten?
Wanneer u een beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met ons op consumer@isproducts.eu:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die International Sales mogelijks over u beschikt;
 • recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke commerciële e-mail van International Sales, met uitzondering van informatie aangaande een overeenkomst.

7. Hoe beveiligt International Sales uw persoonsgegevens?
International Sales verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van
. ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook
. verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

International Sales zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenter(s) binnen de EU, onder het beheer van Smartsys – https://www.smartsys.be

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van International Sales, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan International Sales in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

8. Kan International Sales haar Privacy Verklaring updaten?
International Sales is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de websites. Het is aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis heeft van enige wijzigingen.

9. Wat met andere websites?
International Sales kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. International Sales is in geen geval verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

10. Heeft u klachten?
Indien u klachten heeft betreffende de manier waarop International Sales uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerft, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

11. Contact
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop International Sales uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerft, gelieve ons te contacteren:

– via e-mail op consumer@isproducts.eu.
– of via post: International Sales NV – Industriepark 18, Zone B – 2220 Heist-op-den-Berg (België).